PERSONAL DATA PROTECTION | PHIJAMA FESTIVAL 2021 - PHIJAMA 2021
TR RU GET TICKETS
GET TICKETS
SEARCH

PERSONAL DATA PROTECTION

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Doafest Ticaret Organizasyon Etkinlik ve Seyahat A.Ş. , kullanıcıya ait kişisel verilerin; elde edilme ve işlenme amacı, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin saklanma ve güncellenmesine ilişkin olarak kullanıcının işbu “Kişisel Veriler” bölümünün sonunda yer alan onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile açık rızasını elde etmek üzere kullanıcıyı aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK md.10’da belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/1 ve md. 6/2 ve m.8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması kullanıcının açık rızasına bağlı olduğundan, işleme, aktarma/paylaşma, saklama ve bu sözleşmede yer alan diğer onay konularında kullanıcının , bu bölümün altında yer alan onay kutucuğunu işaretlemesine bağlı olarak açık rızası temin edilmiş olacaktır.

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere Doafest’e ve E-Bülten ’e ait web siteleri, application/uygulamalar, internet ya da mobil cihaz bazlı uygulamalar, Üyelik Formu, Doafest tarafından kullanıcıya gönderilen e-postalar ve E-Bülten’nin kullanıldığı alışveriş ve işlemler aracılığıyla toplanacaktır.

1. Kullanıcı tarafından iş bu sözleşmesi kapsamında veya bilahare her türlü yöntemle doğrudan verilen;

 1. Ad ve soyadı,

 2. Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri,

 3. Cinsiyeti

 4. Doğum tarihi

 5. Eğitim düzeyi

 6. İlişki durum

 7. İlgi alanları

 8. Sosyal medya tercihleri

 9. Beğeni ve tercihleri

 10. Alışveriş hareket ve alışkanlıkları

 11. Eğitim ve iş tecrübesi geçmiş

 12. gibi konuları içeren kişisel veriler ile

2. Sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, kullanıcı’ya ait;

 1. E-Bülten Sistemi’ni içeren veya bağlantılı uygulama/application kullanım bilgileri

 2. E-Bülten Sistemi’ne ait üyelik, web sitesi, blog, uygulama vb üzerinden yapılan E-Bülten

 3. Sistemi’ne girişler sırasında elde edilecek veriler

 4. Kullanıcın E-Bülten Sistemi kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralardaki tercihleri, gerçekleştirdiği işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren verileri

 5. Konum verileri

 6. Kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler

 7. Kullanıcın sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla E-Bülten Sistemi’ne bağlanması halinde kullanıcın ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri

 8. Site’de ve Doafest’in diğer web siteleri ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgilerini E-Bülten Sistemi bağlantısı ile yapılan alışverişlerden elde edilen bilgileri kapsayan kişisel verilerdir.

Elde Edilen Kişisel Verilerin İşlenmesi/İşlenme Amaçları

 1. Kullanıcıdan bu Sözleşme kapsamında alınan onay ile toplanan kişisel veri ve bilgiler; Doafest tarafından aşağıda belirtilen şekillerde ve amaçlarla işlenebilecektir;

 2. Kullanıcıya tanınan ve yukarıda ayrı bir bölüm halinde düzenlenen kullanım olanaklarının sağlanması ve kullanıcının kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

 3. Kullanıcıya sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,

 4. Kullanıcıya sunulabilecek hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda bu veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,

 5. Kullanıcının tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek kullanıcıya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,

 6. Kullanıcıya ilgi ve tercihleri doğrultusunda etkinlik davetiye ve biletleri önerilebilmesi veya bu hizmeti veren üçüncü kişilerin bu önerilerde bulunabilmesi için bunlarla işbirliği geliştirilmesi,

 7. Kullanıcının kendisini Doafest ’e veya İş Ortaklarına tanıtması,

 8. Kullanıcının E-Bülten Sistemi içerikleri, olanakları ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,

 9. Kullanıcının talep edeceği bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili kullanıcıya bilgilendirme yapılması,

 10. Kullanıcının yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,K

 11. ullanıcıya kişiye özel hizmetler sunulabilmesi,

 12. Kullanıcının beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların kullanıcıya tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,

 13. Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi,

 14. E-Bülten Sisteminin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer kullanıcıların bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi E-Bülten Sistemi’nin içeriğini geliştirmesi,

 15. E-Bülten Sisteminin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,

 16. Kullanıcının ürün demoları, anket ve yarışma gibi etkinliklere katılım yeterliliklerinin tespiti ve katılımlarının teşvik edilmesi,

 17. E-Bülten Sisteminin kullanıcının ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,S

 18. Sosyal paylaşım olanakları tanınması,

 19. Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,

 20. Üyelik Olanaklarından faydalanılmasına ilişkin hizmet desteği verilebilmesi,

 21. Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,

 22. Yukarıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve kullanıcıya ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,

 23. Verilerin saklanmak üzere aktarılması,

 24. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

 25. Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,

 26. Kullanım olanaklarının sağlanabilmesi için kullanıcıya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,

 27. Kullanım olanaklarının kullanılmasından bağımsız olarak, yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile elektronik ileti gönderilebilmesi,

 28. Kullanıcıya , bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılabilmesi, kullanıcı ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile, kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb’nin bildirilmesi,

Elde Edilen Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması

Doafest , kullanıcının işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verilerini, kullanıcıya Doafest ve E-Bülten Sistemi’nde yer alan hizmet ve faaliyet konularına ilişkin bilgi alımı ve bunlardan yararlanma fırsatları sunabilme temelinde yukarıda açıklanan işleme amaçlarına uygun şekilde, kullanıcının işbu “Kişisel Veriler” bölümünün sonunda yer alan onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile elde edilebilecek açık rızasına istinaden; Doafest şirketi ve İş Ortakları ile (Anonimleştirilerek ve toplam ve istatistiksel bilgi üretilebilecek şekilde) Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile Veri işleyen ve saklayan şirketler başta olmak üzere hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile (Gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile; ilgili sözleşme veya hizmetin gerektirdiği ölçüde) yasal sınırlara uygun olarak paylaşabilecek, aktarabilecektir. Elde edilen kişisel veriler, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilecektir.

Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması

Kullanıcının kişisel verileri, Doafest ve E-Bülten sistemi nezdinde yer alan veri tabanında KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak; yasal ve sözleşmesel düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Doafest ve E-Bülten sistemi , kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim Doafest tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

Kullanıcının Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği kullanıcı ; Doafest ’e (Doafest tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 7. Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselverilerim@phijama.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz. Doafest tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.phijama.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Sözleşmede belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Bildirilmesi

Kullanıcı, paylaştığı bilgilerin/verilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiğini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendisine ait olacağını kabul ve beyan etmiştir.

Yasal Düzenleme Atıfları

Bu Sözleşmede KVKK ve TCK ve diğer yasal düzenlemelere yapılan atıflar, bu yasal düzenlemelerde emredici bir değişiklik olduğu takdirde, yeni emredici düzenleme metinlerine yapılmış kabul edilerek yasal düzenlemeye uygun şekilde değişmiş olarak geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı

Yandaki kutucuğun tik atmak sureti ile işaretlenerek onaylanması ile birlikte Kullanıcı ; Sözleşme metninde yer alan ve aynı zamanda burada “Kişisel Veriler” linki altında gösterilen tüm içeriği/kapsamı okuyarak, elde edilen/edilecek kişisel verilerinin açıklanan amaç, kapsam ve koşullarda;

Toplanacağına, işleneceğine, paylaşılacağına, aktarılacağına ilişkin aydınlatıldığını ve haklarına dair bilgilendirildiğini;

Toplanacak kişisel verilerinin neler olduğunu, hangi yöntemle elde edildiğini/edileceğini anladığını; doğrudan sağladığı verileri tamamen kendi istek ve açık rızası ile paylaştığını, “Kişisel Veriler” bölümünde yukarıda açıklanan diğer dolaylı yöntemlerle de kişisel verilerinin elde edilmesine olanak tanıdığını;

Kişisel verilerinin elde edilmesine, işlenmesine, paylaşılmasına, aktarılmasına, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilmesine, kutucuğa tik atmak sureti ile açık izin/onay vermekte, muvafakat etmektedir.

Sözleşmeyi Kabul Beyanı

Kullanıcı , Sözleşme’deki tüm koşulları, olanak ve yükümlülükleri ile inceleyerek ve anlayarak, işbu “Kişisel verilerin kullanılması ve E-Bülten Sistemi Sözleşmesi” ni, yandaki kutucuğu tik atmak sureti ile işaretleyerek kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Beyanı ve Kişisel Veriler Politikası

Phijama’ya hoş geldiniz. Bizim için kişisel bilgilerinizi korumanın çok önemli olduğunu ve bunların gizliliğine saygı duyduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasını, bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamak için hazırladık. Bu Politika www.phijama.com (“Site”) ve hizmetlerimizi kullanan ve kullanıcıların tarafımıza vermiş olduğu tüm bilgiler için geçerlidir. Site içerisinde mevcut kişisel veriler politikasına ilişkin kabuller gizlilik politikası için de geçerlidir. Kullanıcıların , site içi kabuller ile gizlilik beyanı hükümlerini okuduğunu, incelediğini ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağını önemle belirtiriz. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmak suretiyle işbu Gizlilik Politikasında belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz.

Phijama, gizlilik konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymaktadır. Phijama, bu web sitesinin diğer ülkelerin yasalarına tabi olduğu ya da bunlara uygun olarak işletildiği ya da bu web sitesinin herhangi bir kısmının herhangi bir yetkili yargı bölgesinde kullanımı için uygun ya da hazır olduğu hususunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Web sitemizi kullanmayı seçenler, bunu kendi inisiyatifleri doğrultusunda riskleri kendilerine ait olarak yapmaktadır ve tüm yerel kanunlar, kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bu web sitesini kullanan Türkiye dışından ziyaretçiler, işbu sitenin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul etmekte ve kendi ulusal yasaları kapsamında ortaya çıkacak tüm taleplerinden feragat etmektedirler.

Phijama , işbu Gizlilik Politikasının hükümlerini mevzuat kapsamında değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler yine bu web sitesinde yayınlanacaktır. Gizlilik politikamızın en güncel halinden haberdar olmaya devam etmek için zaman zaman web sitemizi kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfanın üzerindeki “Son Güncelleme” tarihine bakarak sitemizi son ziyaretinizden beri Gizlilik Politikasının revize edilip edilmediğini anlayabilirsiniz. Lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatle okuyun. Sitemizi kullanmanız, herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın işbu Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu sitenin kullanımına derhal son vermeniz gerekmektedir.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
I hereby read and understood the Informatory Text on Personal Data Protection Information. Having been informed, I hereby give my explicit consent to processing and sharing of my personal data with regard to the matters set forth in PHIJAMA’s Informatory Text on Personal Data Protection in order to register membership and befit from membership rights.
ACCEPT